MPK Autoparts: Dé specialist in Auto's.
MPK Autoparts
en
0
€ 0,00
Home

Shopping cart

0 Articles
Add products to your cart.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Neem contact met ons opInhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Artikel 4 - Het aanbod


Artikel 5 - De overeenkomst


Artikel 6 - Herroepingsrecht


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel 11 - De prijs


Artikel 12 - Nakoming en extra garantie


Artikel 13 - Levering en uitvoering


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Artikel 15 - Betaling


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
 2. inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
 3. inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
 4. afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
 6. herroepingsrecht;
 7. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden
 8. die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 11. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
 12. diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 13. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de
 14. consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
 15. een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
 16. waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
 17. mogelijk maakt;
 18. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
 19. van de overeenkomst op afstand;
 20. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en
 21. producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 22. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
 23. wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
 24. digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede
 25. gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 26. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
 27. Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
 28. consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 29. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
 30. van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
 31. samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Naam ondernemer: M.P. Krol


Handelend onder de naam/namen:


- MPK Autoparts, MPK AutomotiveVestigingsadres:


De Kamp 1, 9044NM BeetgumTelefoonnummer: +31 6 17766172


Bereikbaarheid:


Ten alle tijde per mail, voor telefonische bereikbaarheid bekijk de openingstijden.


E-mailadres: info@mpkautoparts.nl


KvK-nummer: 90741811


Btw-nummer: NL004838140B16


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
 2. gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
 4. consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
 5. overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
 6. ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
 7. toegezonden.
 8. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
 9. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
 10. elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
 11. consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
 12. redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
 13. aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
 14. op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
 15. toegezonden.
 16. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
 17. van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich
 18. in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
 19. meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
 2. nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud
 4. en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
 5. de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
 6. waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
 7. vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
 9. verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
 2. aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
 4. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
 5. van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
 7. organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
 8. een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
 9. passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 10. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
 11. betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
 12. verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
 13. goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling
 14. of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 15. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument
 16. de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
 17. toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
 • maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
 • zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
 • uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
 • dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
 2. levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
 2. bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar
 3. de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
 5. aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
 • consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer
 • mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
 • geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
 • weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
 • waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
 • onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
 • dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die
 2. niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 3. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
 4. reden(en) verplichten.
 5. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager

is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
 2. modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde
 3. van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
 5. binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
 6. dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
 2. product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
 3. van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
 4. hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 5. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
 6. manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 7. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet
 8. voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
 9. herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
 2. middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
 4. consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft
 5. niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
 6. terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
 7. verstreken.
 8. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
 9. originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
 10. instructies.
 11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
 12. consument.
 13. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
 14. heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
 15. dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 16. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst
 17. of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
 18. volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
 19. verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen
 20. op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 21. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
 22. elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
 23. levering van stadsverwarming, indien:
 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
 • kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
 • gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
 2. materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
 • de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
 • of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
 2. rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij

herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
 2. stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 3. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
 4. ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
 5. volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het
 6. product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot
 7. de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 8. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
 9. tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 10. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
 11. standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
 12. betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als

de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft

vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
 2. de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
 4. verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
 5. aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig
 6. te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht
 7. is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 8. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
 • overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
 3. bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
 4. goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
 6. periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
 8. worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
 9. voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
 12. worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 14. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
 15. waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
 16. is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 17. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
 18. verbroken;
 19. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 20. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
 2. diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
 4. zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
 5. variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
 6. prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 7. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
 8. indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 9. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
 10. de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
 • prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
 2. aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
 3. de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
 4. overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
 5. geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 6. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
 7. nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
 8. ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
 9. overeenkomst.
 10. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
 11. importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder
 12. gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
 13. deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
 2. de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
 3. diensten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
 6. ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
 7. tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
 8. indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
 9. hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
 10. geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 11. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
 12. onverwijld terugbetalen.
 13. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
 14. bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
 15. vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
 2. afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
 3. inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
 4. één maand.
 5. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
 6. afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde
 7. van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
 8. opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 9. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
 • bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
 2. producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
 3. vernieuwd voor een bepaalde duur.
 4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
 5. tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd
 6. voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
 7. het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 8. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
 9. producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
 10. allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn
 11. is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal
 12. per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 13. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
 14. weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en
 15. eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst
 2. te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
 3. redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
 4. duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
 2. consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,
 3. of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval
 4. van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de
 5. consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 6. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht
 7. worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
 8. enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
 9. alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 10. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
 11. ondernemer te melden.
 12. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
 13. ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen
 14. heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
 15. binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is
 16. de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 17. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
 18. daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
 19. ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Can't find what you were looking for?

One of our expert employees will be happy to help you.

Call us now!